Home /

Turvallisuusvalvonta

Turvallisuuskoordinaattori

Turvallisuuskoordinaattoripalvelulla varmennat rakennushankkeiden ja suurseisokkien turvallisen sujuvuuden. Olemme mukana rakennushankkeessanne koko rakentamisen ajan sekä tarvittaessa jo esivaihesuunnittelussa.

HSE-valvoja

Yleisellä turvallisuusvalvonnalla huolehdit tilaajana työympäristön, työvälineiden sekä työtapojen yleisestä turvallisuudesta, ja varmistat näin laadukkaan toiminnan työmaallasi.

Telineturvallisuuden nykytila-arvio

Telineturvallisuusasiantuntijan tekemä nykytila-arvio kertoo työmaasi telineturvallisuuden tason ja koostaa sekä positiiviset että negatiiviset havainnot kehitysehdotuksineen työturvallisuuden parantamiseksi

Telineturvallisuusvalvonta

Telineiden valvonta- ja tarkastuspalvelu varmentaa työturvallisuuden telineiden rakentamisen ja käyttämisen osalta. Koulutetut HSE-/telineturvallisuusvalvojamme™ huolehtivat, että telineet on rakennettu säännösten mukaisesti ja ovat turvallisia käyttää.

Telinetöiden koordinointi

Telinetöiden tilaaja, koordinoinnin avulla varmistat projektiesi sujuvuuden ja tehokkuuden, jolloin säästät aikaa ja rahaa.

Nosto-, säiliö- ja tulityövalvonta

Kokeneet ja koulutetut nosto-, säiliö- ja tulityövartijamme varmistavat työmaasi ja työntekijöidesi työturvallisuuden sekä töiden sujuvuuden käynnin ja seisokkien aikana.

Vuosihuoltoseisokkivalvonta

Teollisuuden vuosihuoltoseisokit ovat kriittisiä tuotannon ja laitteiston ylläpidon kannalta, mutta ne tuovat mukanaan myös merkittäviä turvallisuusriskejä.

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme

Usein kysytyt kysymykset työ- ja telineturvallisuudesta

Työturvallisuuslaissa 738/2002

Työturvallisuuslain 738/2002 tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla on otettu huomioon kaikki fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ja ne ovat kunnossa. Työympäristö on turvallinen, kun työyhteisö toimii ja työ ei rasita vaan on sopivasti kuormittavaa, työntekeminen on silloin mielekästä ja palkitsevaa sekä tuottaa tulosta.

Työturvallisuus on yritysten oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on yksi osa-alue yritysten kokonaisturvallisuudesta. Työturvallisuustoimintaa ohjaa lainsäädäntö esimerkiksi Työturvallisuuslaki 738/2002. Työturvallisuutta toteutetaan työsuojelun avulla.
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 määrittelee yrityskoosta riippuen vaatimukset toiminnalle.

Riskienhallinta on keskeinen osa työturvallisuutta, jolloin turvallinen työskentely on ennalta suunniteltua, hyviin käytäntöihin ja ohjeisiin perustuvaa sekä sitoutumista niiden noudattamiseen. Lisäksi työympäristöä tulee jatkuvasti valvoa ja toimintaa ja ohjeita kehittää. Jos sanotaan ”Nyt yrityksemme turvallisuus on valmis”, pitää hälytyskellojen soida, aina voidaan ja täytyykin turvallisuutta kehittää eikä se saa koskaan pysähtyä. Turvallisuuden kehittämiseen on hyvä apu useilla yrityksillä käytössä oleva HSE-ilmoitusjärjestelmä, jossa työntekijät voivat ilmoittaa havaituista puutteista, tapahtumista tai vaaroista työnantajan alueella.

Kaikkien työntekijöiden tulee olla toteuttamassa työturvallisuutta, noudattaa määräyksiä ja ohjeita, huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua, ilmoittaa viipymättä kaikista työpaikan vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Tämä on Työturvallisuuslain vaatimus.

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa perehdyttämään työntekijät ja esimiehet työpaikan haitta- ja vaaratekijöihin sekä turvallisiin työtapoihin. Esimiehille kuuluva rakennustelineiden tilaaminen ja näin myös vastuu niiden käyttöönottamisesta ja viikkotarkastamisesta aiheuttaa vaatimuksen työnantajalle kouluttamaan heidät ennen uusien työvälineiden/työtelineiden käyttöönottamista.

Työturvallisuus muodostuu yrityksen tavoitteellisesta työturvallisuuspolitiikasta ja toimintaohjelmasta, joihin sisältyy konkreettiset toimenpiteet työnteon terveydellisten haittojen estämiseksi ja työturvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuutta on johdettava. Johtamisella lisätään työturvallisuuskulttuuria ja osaamista sekä pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Työntekijät ja esimiehet perehdytetään työhönsä ja työssä vaadittavien velvollisuuksien ja vastuiden ymmärtämiseen. Vastuut saattavat olla juridisessa mielessä henkilökohtaisia. Turvallisuusyhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien kanssa on myös erittäin tärkeää.

Työsuojeluyhteistoiminta, työterveyshuollon suorittamat työterveystarkastukset, työkyvyn hallinta ja työterveyden suorittamat työpaikkaselvitykset, joissa työterveys- ja työturvallisuusriskit arvioidaan, työoloja ja työtapoja seurataan jatkuvasti sekä niitä kehitetään, työturvallisuuskierrokset ja niissä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen, henkilöstön turvavartit, heidän kuuleminen ja niissä havaitut huomiot mielipiteensä työstään ja sen turvallisuudesta, ergonomiasta, vaaroista…jne. Kaikki turvallisuuteen vaikuttavat asiat tulee huomioida.

Työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen vaaditaan aito tavoite ja yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa ja se perustuu luottamukseen, tehdään mitä luvataan ja sovitaan. Työturvallisuuteen vaaditaan myös tiedot, taidot ja ASENNE. Ilman asennetta ei tiedoista ja taidoista ole hyötyä. Asenne, aito halu sekä syy muutokselle ovat merkittävimmät työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Yhteisellä työpaikalla työturvallisuus kuuluu kaikille. Työturvallisuuslaki 738/2002 49–55 § määrittelee tarkemmin kunkin osapuolen velvollisuudet.

Työturvallisuuslaki 738/2002 18–23 § määrittelee työntekijän velvoitteet ja vastuut. Seuraavassa 18 §:n mukaiset työntekijän yleiset velvollisuudet:

”Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Työntekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.
Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.”

Varmistamalla, että kaikki työhön liittyvät osa-alueet ovat kunnossa: Esim. suojavälineet toimivat ja niitä on riittävästi; olet levännyt riittävästi ja olet siis virkeä sekä tiedät, miten työt tehdään turvallisesti. Myönteinen ja positiivinen suhtautuminen työturvallisuuteen, pysähdy ja mieti miten tekemäsi työ vaikuttaa itsesi lisäksi myös muihin. Turvallinen ja sujuva työskentely on ennakoimista, riskitilanteiden tunnistamista, oman toiminnan ymmärtämistä ja turvallisten toimintatapojen kehittämistä.