Eettiset ja vastuullisuusperiaatteet

Näillä periaatteilla on tarkoitus kertoa henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille, mihin arvoihin toiminta perustuu sekä varmistaa arvojen mukainen toiminta.

Pateran keskeisimpiä arvoja ovat: vastuullisuus, luotettavuus, asiakaslähtöisyys ja ammattitaitoinen toiminta.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että Patera huomioi toimintansa taloudelliset, ekologiset ja turvallisuusvaikutukset. Vastuullisesta liiketoiminnasta käytetään myös termiä yritysvastuu.

Yritysvastuun kantaminen tarkoittaa, että Paterassa kaikki ymmärtävät roolinsa asiakassuhteessa, työyhteisössä sekä yhteiskunnassa, sekä mitä toiminta tuottaa asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Yhtiössä toimitaan mahdollisimman kestävällä tavalla. Kannattavan liiketoiminnan lisäksi huomioidaan eri sidosryhmien edut ja yleiset kestävän kehityksen periaatteet. 

Vastuullisesta liiketoiminnasta viestitään säännöllisesti niin yrityksen sisällä kuin asiakkaille ja yhteistyökumppaneillekin.

Paterassa pohditaan säännöllisesti, miten yhtiössä voidaan toimia jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti vastuullisemmin. Tietoa vastuullisuudesta haetaan muun muassa netin kautta sekä keskustelemalla niistä asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa.

Selkeimmin yhteiskunnallinen vastuullisuus ilmenee Pateran ydintoiminnassa, eli telinetöiden ja vuosihuoltojen turvallisuuden valvonnassa ja asiakkaiden turvallisuuden kehittämisessä.

Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Yhtenä osana Patera Oy:n missiota ja tavoitteita on tuottaa asiakkaille, viranomaisille ja muille sidosryhmille korkeatasoisia ja asiantuntevia vuosihuoltojen turvallisuuteen, erityisesti telineturvallisuuteen, liittyviä asiantuntija-, kehittämis-, koulutus- ja tarkastuspalveluita sekä laadukkaita henkilöstöpalveluita.

Pateran yhteiskunnallinen vastuu ilmeneekin vastuullisina tekoina, kuten haluna sekä kykynä kehittää ja parantaa vuosihuoltojen ja rakennusprojektien turvallisuutta, erityisesti telineturvallisuutta. Sitä kautta Patera voi vaikuttaa vuosihuoltojen ja rakennusprojektien aikataulussa pysymiseen ja näin asiakkaille syntyviin taloudellisiin säästöihin.

Toiminnan tavoitteena on seurata aktiivisesti säädösten ja viranomaisohjeiden muutoksia sekä sattuneita vahinkoja ja siten kokemuspohjaisesti vähentää vuosihuoltoihin ja rakennusprojekteihin liittyvistä vahingoista, telineonnettomuuksista ja telinetapaturmista aiheutuvia taloudellisia kustannuksia sekä tapaturmaisista vammautumisista tai henkilöiden menehtymisistä aiheutuvia fyysisiä ja henkisiä kärsimyksiä.

Pateran henkilöstö kantaa yhteiskunnallista vastuuta myös siten, että Pateran asiantuntijat ’eivät kävele vaan ohi’, vaan puuttuvat myös muissakin, kuin asiakaskohteissa havaitsemiinsa turvallisuuspuutteisiin ja ilmoittavat niistä kunkin kohteen vastuuhenkilöille ja pyytävät ryhtymään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin, varsinkin silloin, kun kyseessä on vakavaan vammautumiseen ja tai kuolemaan johtavan tapaturman vaara.

Pateran toiminnassa noudatetaan seuraavassa esitettyjä periaatteita

Arvojen mukainen toiminta

Pateran arvot on julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja niistä keskustellaan säännöllisesti henkilöstön kanssa. Henkilöstö on sitoutunut toimimaan arvojen mukaisesti.

Arvoilla tarkoitetaan niitä ohjeita, periaatteita ja toimintatapoja, jotka näkyvät Pateran ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa sekä Pateran johtamisessa.

Henkilöstöä koulutetaan ja ohjataan toimimaan yhdessä hyväksyttyjen arvojen mukaisesti ja ne ohjaavatkin Pateran henkilöstön toimintaa.

Arvot näkyvät jokapäiväisinä tekoina ja ne ohjaavat tapaa, jolla kohdataan asiakkaat ja muut sidosryhmät.

Arvot ohjaavat myös jatkuvaan parantamiseen perustuvaa toimintaa. Palveluita ja tuotteita kehitetään huomioiden säädökset, toimintaympäristömuutokset sekä asiakkaiden tarpeet ja asiakaspalautteet.

Luotettavuus

Patera tuottaa palvelut asiakkailleen sopimusten mukaisesti, ajallaan ja laadukkaasti. Projektityöt toteutetaan budjettien ja aikataulujen mukaisesti.

Mahdollisiin kriisitilanteisiin, kuten esimerkiksi epidemiat ja pandemiat, varaudutaan niitä ennakoiden, tilanteen muutoksiin reagoidaan välittömästi ja toimenpiteitä toteutetaan etupainotteisesti. Asiakkaille tuotettavat palvelut toteutetaan tasalaatuisina myös ulkoisissa kriisitilanteissakin.

Asioita käsitellään henkilöstön ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti.

Asiakaslähtöisyys

Keskeinen toimintaa ja kehittämistä ohjaava tekijä on asiakaslähtöisyys, mistä huolehditaan säännöllisillä keskusteluilla asiakkaiden kanssa sekä asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Ammattitaitoinen toiminta

Henkilöstön ammattitaitoa pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa perehdytyksen ja koulutuksen keinoin.

Ristiriitatilanteiden välttäminen ja kriisitilanteisiin varautuminen

Mahdollisiin laatupoikkeamiin reagoidaan välittömästi ja korjaavat toimenpiteet suoritetaan viivytyksettä.

Liiketoiminnan häiriöttömyydestä ja jatkuvuudesta huolehditaan muun muassa hyvällä talouden hoidolla ja varahenkilöjärjestelyin.

Henkilöstöön liittyviin ristiriitatilannemahdollisuuksiin reagoidaan välittömästi ja niiden syntymistä ennalta ehkäistään muun muassa huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista, pitämällä yllä jatkuvaa keskustelua henkilöstön kanssa sekä toteuttamalla henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksia.

Ristiriitatilanteissa pyritään toimimaan mahdollisimman puolueettomasti.

Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen sekä muut taloudelliset edut

Lahjojen antamisessa ja vastaanottamisessa noudatetaan varovaisuusperiaatetta sekä verottajan antamia ohjeita.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Paterassa on sitouduttu huomioimaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman (Agenda 2030) tavoitteet. Ohjelmassa otetaan huomioon ympäristö-, talous- ja ihmisten tasavertaisuusnäkökohdat. Kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

Yritysturvallisuuspolitiikka

Tässä on esitetty ne yleiset periaatteet, joilla Patera Oy:n turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin varaudutaan, turvallisuustoimintaa kehitetään ja toteutetaan sekä näin muodostetaan perusta hyvälle turvallisuuskulttuurille ja -käytännöille.

Pateran toiminnassa korostuvat erityisesti laatu, luotettavuus, toiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä turvallisuus.

Turvallisuusasiat eivät ole erillään muusta yritystoiminnasta, vaan ne saavat sisältönsä ja merkityksensä tunnistetuista riskeistä, lainsäädännön velvoitteista, asiakassopimusten vaatimuksista sekä omistajien, johdon, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien liiketoiminnalle asettamista tavoitteista.

Turvallisuustoiminnalla pyritään liiketoiminnallisesti ja juridisesti hyväksyttävin keinoin takaamaan Pateran lailliset toimintaedellytykset, toiminnan häiriöttömyys sekä suojaamaan asiakkaita, henkilöstöä, omaisuutta, tietoja ja ympäristöä onnettomuuksilta, vahingoilta, häiriöiltä ja rikolliselta toiminnalta. Turvallisuustoiminnan tavoitteena on tukea yritystoimintaa ja kilpailuaseman säilyttämistä sekä luoda tätä kautta omalta osaltaan myös luotettavaa yrityskuvaa.

Pateran turvallisuustoimintaan erityisesti kuuluvat uhkien tunnistaminen ja arviointi sekä tältä pohjalta riskien hallintakeinojen valinta.

Turvallisuusjohtamisen keinoin ohjataan ja kehitetään turvallisuuden eri osa-alueita, joita ovat: työturvallisuus, tietoturvallisuus, tietosuoja, ympäristönsuojelu, paloturvallisuus ja pelastustoiminta, rikosturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, rakennus- ja asennustyöturvallisuus, toimitilaturvallisuus, vaara-, vahinko- ja kriisitilanteisiin varautuminen sekä palvelutoiminnan turvallisuus.

Toimintojen ja palveluiden turvallisuutta kehitetään aktiivisesti jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään hyväksi koettuja turvallisuuskriteeristöjä, -menetelmiä ja -käytäntöjä.

Johtoryhmä ja yritysturvallisuuden eri osa-alueille nimetyt turvallisuusvastuuhenkilöt toimivat asiantuntijoina turvallisuustoiminnan suunnittelu- ja kehittämistyössä. He tukevat toimintoja turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä valmiuksien luomisessa vaara-, uhka – ja vahinkotilanteiden varalle.

Yritysturvallisuuden minimitason muodostavat lainsäädännön velvoitteet sekä viranomaisten, asiakkaiden ja omistajien asettamat turvallisuusvaatimukset.

Pateran johto ja johtoryhmä asettavat kullekin yritysturvallisuuden osa-alueelle tapauskohtaisesti minimin ylittävän tavoitetason. Tällä omatoimisella tavoitteiden asettamisella haetaan lisäarvoa liiketoiminalle ja varmistetaan toiminnan jatkuvuus, häiriöttömyys ja vastuullisuus, asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi sekä hyvän yrityskuvan säilyminen. 

Yritysturvallisuustasoa ja sen kehittämistä ohjaa ja valvoo johtoryhmä. Turvallisuuspolitiikan mukaisen toiminnan toteutumista arvioidaan säännöllisesti tarkastuksilla, itsearvioinneilla sekä auditoinneilla.

Patera edellyttää, että keskeisimmät palveluntoimittajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat noudattamaan Pateran turvallisuuslinjauksia ja yhdessä asetettuja turvallisuustavoitteita sekä toimivat vastuullisesti. Henkilövuokrauksessa asiakkaiden tulee noudattaa henkilövuokrauksen yleisiä sopimusehtoja ja turvallisuusvaatimuksia.

 

Alla oleva organisaatiokaavio kuvaa yhtiön rakennetta sekä auttaa selventämään yhtiössä määriteltyjä toimintokohtaisia rooleja ja vastuualueita