Asiakasrekisteri – tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Patera Oy (jäljempänä ”Yhtiö”)
Kuhnamontie 2, 44100 Äänekoski
2960765-8

2. Rekisteriasioita hoitava organisaatio
Patera Oy
info@patera.fi
044 236 2030

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on Yhtiön asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakastilausten käsittely ja tilausten toteuttaminen. Tietoja käsitellään, jotta sovitut palvelut voidaan tuottaa, palveluja voidaan kehittää, asiakkaita voidaan laskuttaa ja asiakassuhdetta voidaan hoitaa ja ylläpitää.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Etu- ja sukunimi
• Edustamansa organisaatio
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Postiosoite
• Tilauksiin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakassuhteen aikana asiakkaan itse Yhtiölle tekemistä ilmoituksista ja tietoluovutuksista.

7. Tietojen käyttäminen ja edelleen luovutukset sekä rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin kerätyt tiedot ovat ainoastaan Yhtiön käytössä. Tietoja ei luovuteta Yhtiön ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Ainoastaan Yhtiön erikseen määritellyillä Yhtiön työntekijöillä sekä Yhtiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijöillä on pääsy ja oikeus käyttää asiakastietoja sisältäviä järjestelmiä ja ylläpitää sen sisältämiä tietoja.

8. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle organisaatiolle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen esimerkiksi suoramainontaa varten ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan organisaatioon. Rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Yksilöity korjauspyyntö perusteluineen on tehtävä kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle organisaatiolle.

9. Tietojen säilytys
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai mikäli asiakassuhde päättyy, ellei laki velvoita säilyttämään tietoja.

Rekrytointi – tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Patera Oy (jäljempänä ”Yhtiö”)
Kuhnamontie 2, 44100 Äänekoski
2960765-8

2. Rekisteriasioita hoitava organisaatio
Patera Oy
info@patera.fi
044 236 2030

3. Rekisterin nimi
Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri sisältää sellaisia tietoja työnhakijoista, jotka ovat tarpeen työnhakijan rekrytoinnissa ja selvitettäessä työnhakijoiden soveltuvuutta Yhtiön asiakasyritysten tarjoamiin työtehtäviin. Lisäksi rekisteri sisältää sellaisia tietoja Yhtiön työnhakijoista ja työntekijöistä, jotka ovat tarpeen Yhtiön työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitamisessa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat työnhakijan perustiedot:
• etu- ja sukunimi
• osoite
• Henkilötunnus
• sähköpostiosoite
• pankkiyhteystiedot
• ammatti
• koulutukset, tutkinnot, osaaminen
• voimassa olevat työkortit
• työkokemus
• palkkatoive
• suosittelijat
• työhakijan valokuvat
• työnhakijan työpaikka- ja työssäkäyntialuetoiveet
• veronumero
• muut työnhakijan itsestään kertomat tiedot
Edellä kerrottujen lisäksi Yhtiön työntekijöistä voidaan tallentaa seuraavat tiedot:
• työsuhdetta koskevat tiedot
• palkanlaskentaan liittyvät perustiedot
• työajanseurantaan ja vuosilomiin liittyvät tiedot
• työterveyshuoltoon liittyen kerätyt tiedot
• Valtti-kortin numero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen edelleen luovutukset
Rekisteriin tallennetuista tiedoista luovutetaan Yhtiön asiakasyrityksille vain välttämättömät tiedot. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole työsuhteen ylläpidon tai palkanmaksun kannalta välttämätöntä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisesti kerätty aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennetut henkilötiedot on tietojärjestelmässä kryptattu, suojattu palomuurein, henkilökohtaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin sekä tietoihin on pääsy vain erikseen nimetyillä Yhtiön työntekijöillä.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä työnhakijalla tai työntekijällä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä hänestä kerättyjen ja tallennettujen henkilötietojen poistamista, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Yhtiö poistaa henkilötiedot, ellei Yhtiöllä ole lakiin perustuvaa velvollisuutta tai oikeutta säilyttää henkilötietoja rekisteröidyn pyynnöstä huolimatta.

10. Tietojen säilytys
Yhtiö poistaa työnhakijoista ja työntekijöistä keräämänsä tiedot, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen. Mikäli Yhtiöllä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää työntekijään liittyviä tietoja (esim. palkkatiedot), säilytetään tällaiset tiedot niin kauan kuin laki säilyttämistä edellyttää.

Verkkovierailurekisteri – tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Patera Oy (jäljempänä ”Yhtiö”)
Kuhnamontie 2, 44100 Äänekoski
2960765-8

2. Rekisteriasioita hoitava organisaatio
Patera Oy
info@patera.fi
044 236 2030

3. Rekisterin nimi
Verkkovierailurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on seurata ainoastaan verkkosivuvierailukäyttäytymistä; millä Yhtiön sivuilla vierailija on käynyt. Kerättyjä tietoja ei käytetä esimerkiksi kohdennettuun mainontaan tai muuhun sellaiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• IP-osoite
• verkkovierailuaika
• kävijän vierailemat sivut

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan verkkovierailuista Yhtiön verkkosivuilla.

7. Tietojen käyttäminen ja edelleen luovutukset sekä rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin kerätyt tiedot ovat ainoastaan Yhtiön sekä verkkosivuja ylläpitävän palveluntarjoajan käytössä. Ainoastaan määrätyillä Yhtiön työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta, jonne on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa noudatetaan tietosuojalainsäännöksiä, viranomaismääräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

8. Evästeet
Verkkosivuilta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on verkkosivuilla vierailijoiden kiinnostuksenkohteiden seuranta ja miten markkinoimamme palvelut ovat saaneet kiinnostusta ja katselijoita Yhtiön verkkosivujen kautta. Kerättävästä informaatiosta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Google Analytics -seurannan voi halutessaan ottaa pois käytöstä verkkoselaimen lisäosalla.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle organisaatiolle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen esimerkiksi suoramainontaa varten ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan organisaatioon. Rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Yksilöity korjauspyyntö perusteluineen on tehtävä kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle organisaatiolle.

10. Tietojen säilytys
Tietoja ei erikseen poisteta.