Asiantuntija artikkelit

Espoon telineturma: Miksi onnettomuuden pitää tapahtua ennen kuin reagoidaan?

Onnettomuustutkintakeskuksen 28.2.2024 julkaisemasta loppuraportista ilmenee, että viime vuoden toukokuussa Espoossa romahtanut silta oli rakenteeltaan puutteellinen ja vaarallinen. Ennakoimalla onnettomuuksilta voitaisiin kuitenkin välttyä.

Rakennustelineiden turvallinen asentaminen on olennainen osa turvallisen työskentelyn varmistamiseksi työmailla, ja asentamista säätelevät DIN:t eli standardit, telinevalmistajien käyttöohjeet, Suomen lainsäädäntö, EU-lainsäädäntö ja AVI:n ohjeistus. On tärkeää, että telineitä rakentavat tahot ja työtä johtavat henkilöt ovat perillä kaikista tarvittavista ohjeista ja määräyksistä sekä heillä tulisi olla asianmukainen koulutus ja perehdytys. Lakien, standardien ja valmistajan käyttöohjeen mukaisesti vain koulutetut ja perehdytetyt saavat tehdä telineasennuksia – miksi vaatimusta ei valvota?

–  On tärkeää varmistaa, että telineet rakennetaan oikein ja että ne täyttävät lain mukaiset turvallisuusvaatimukset. Näillä toimilla pyritään minimoimaan riskit ja se, että valitettavia onnettomuuksia ei tapahdu, Pateran telineturvallisuusasiantuntija Janne Parantainen korostaa.

Ennakointi on tärkeää turvallisuudessa

​​Telineasentajien ja käyttöönottotarkastajien koulutus ja perehdytys ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen työympäristön varmistamiseksi, ja niiden tulisi tapahtua lain mukaisesti. Meillä on ollut mediassa viime aikoina Espoon siltaturman myötä julkinen keskustelu siitä, mikä on riittävää ja kuinka vastuut menevät. [Yle 28.2.2024, Iltalehti 28.2.2024, MTV Uutiset 28.2.2024, Helsingin Sanomat 28.2.2024]

Kun käytetään ammattitaitoista tarkastajaa, ei turma-alttiita telineitä käytetä päivääkään. Turvallisuusasioissa ennakointi voittaa reagoinnin, siksi siihen panostaminen on erityisen tärkeää. Monelle tulee yllätyksenä se, että tilaajalla on aina vastuu telineturvallisuudesta – työn voit ulkoistaa, mutta vastuuta et kokonaan koskaan, Pateran Janne Parantainen jatkaa.

Telineiden tilaajalla on vastuu joka yllättää monet

Telineiden tilaaja on lopulta vastuussa telineiden turvallisuudesta ja niiden kunnosta koko niiden käytön ajan. Tilaajan tulee myös valvoa ja varmistaa, että telineitä asentavat tahot ovat päteviä työhönsä. Tämä asettaa tilaajan haasteelliseen asemaan, etenkin jos hänellä ei ole tarvittavaa tietämystä vaatia tarvittavia pätevyyksiä, koulutusta ja osaamista telineiden arvioimiseen. Tällöin tilaajan on luotettava sokeasti telinetoimittajan ammattitaitoon. Puutteellinen valvonta ja vaatimusten noudattamisen puute voivat johtaa laadun heikkenemiseen ja turvallisuusriskien kasvuun. Telineiden toimittajien on puolestaan huolehdittava siitä, että kaikki heidän omat asentajansa sekä käyttämänsä alihankkijan asentajat, kansallisuudesta riippumatta, ovat päteviä ja perehtyneitä tehtäväänsä.

Turvallisuuden varmistamiseksi on olemassa laki – miksi sitä sivuutetaan?

Suomen lainsäädäntö määrittelee, että jos telineen rakennusohjeita ei ole saatavilla tai ne poikkeavat asennusohjeista, on laadittava rakennesuunnitelma. Lisäksi standardit määrittelevät vaatimuksia rakennesuunnitelmille. Rakennustyömailla päätoteuttajan vastuulle kuuluu varmistaa, että rakennesuunnitelma sekä käyttösuunnitelma laaditaan riittävän pätevän henkilön toimesta, ottaen huomioon telinerakenteen ominaisuudet ja suunnittelun vaativuustaso. 

Muualla, kuin rakennustyömailla noudatetaan työturvallisuuslain määräyksiä. Tämä edellyttää, että telinesuunnitelmaan on sisällytettävä kaikki asianmukaiset turvallisuusnäkökohdat ja että suunnitelma on soveltuva kyseisen kohteen käyttötarkoitukseen. Käyttöönottotarkastusvastuu on tässäkin taas tilaajalla.

Turvallisuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että käyttöönotto- sekä viikkotarkastukset suoritetaan asianmukaisesti, koulutetun pätevän tarkastajan toimesta. Mahdolliset havaitut puutteet korjataan välittömästi, jotta telineiden turvallisuus ja käyttö voidaan taata asianmukaisesti.

Viikkotarkastukset ovat valitettavasti joskus vain pintapuolisia tarkastuksia, jossa täytetään velvollisuuden mukaisesti telinekortti ilman sen syvällisempää tarkastelua. On kuitenkin hyvä huomioida, että viikkotarkastukset ovat yhtä laaja vaatimuksiltaan käyttöönottotarkastuksen kanssa, näin se tulee myös suorittaa ammattitaitoisella henkilöllä, mikäli tilaaja ei itse sitä tee, Janne Parantainen toteaa.

Asiantuntijan avun hyödyntäminen telineturvallisuudessa

Telineturvallisuuden varmentamiseen on tarjolla erilaisia palveluita ja näiden hyödyntäminen jää yleensä käyttämättä, koska ymmärrystä vastuusta ei ole. Tarkastamisen prosessi on käytännössä haastava ja kokemattomalle aika iso vastuu, Pateran Janne Parantainen summaa.

Eri telinevalmistajien osien käyttäminen samassa rakenteessa ei ole suositeltavaa – se ei myöskään ole sallittua, ellei kyseisille osille ole olemassa sekoituslupaa. Toimintaa ohjaa laki sekä valmistajan ohjeet. Telineiden toimittajille tulisi olla täysin selvää, kuinka telineiden osien sekoittamisen säännöt oikeasti menevät. Osa telinevalmistajista ei salli sekoittaa toisen valmistajan osia omaan telinejärjestelmäänsä. 

Ulkomaankielisillä asennusohjeilla ei ole lainvoimaa Suomessa. Suomessa toimittaessa kaikki dokumentit, mukaan lukien sekoituslupa, on oltava suomen- ja ruotsinkielisinä. Lisäksi Suomessa voimassa olevat asennusohjeet tulee kääntää ulkomaalaisille asentajille heidän omalle kielelleen. 

Telineosien sekoittamisen hallinta ja asian perehdyttäminen asentajille on haastavaa, ja kun päätoteuttaja vastaa myös osien sekoittamisesta työmaallaan, on järkevin ratkaisu käyttää vain yhden valmistajan osia, Janne Parantainen toteaa.

Näin varmennat telineiden turvallisuuden: 

  • Vaadi telinetoimittajaasi noudattamaan voimassa olevia säännöksiä
  • Kouluta henkilökuntasi telineiden tilaajat ja niistä vastaavat tahot
  • Varmista telineasentajien pätevyys ennen työmaalle pääsyä
  • Valvo telinetoimintaa ja dokumentoi se
  • Käytä ulkopuolista, telineturvallisuuden asiantuntijaa telineiden tarkastamisessa ja valvonnassa, mikäli oma osaaminen ei siihen riitä tai valvottavaa on paljon  
  • Mittaa tarvittaessa telinetoimittajasi laatutaso ulkopuolisella asiantuntijalla

Meillä on olemassa kaikki vaadittavat säännökset, tieto sekä osaaminen laittaa telineturvallisuus kuntoon Suomessa. Varoittavia esimerkkejä säännösten noudattamatta jättämisestä jo on liikaakin. Espoon kaltaisia onnettomuuksia ei saisi koskaan tapahtua, ja nyt voimme yhdessä päättää, että enää tällaista ei tapahdu. Kaikkien osapuolien on otettava askel eteenpäin hyvässä hengessä ja yhteistyössä, laitetaan telineturvallisuus kuntoon ja turvallistetaan yhteiskuntamme tältä osin, Janne Parantainen kertoo.

Loppuun Janne esittää pyynnön, toimitaanhan jatkossa jokainen osaltamme standardien mukaisesti: The purpose of a working scaffold is to provide a safe place of work with safe access suitable for the work being done.