Asiantuntija artikkelit

Pateralla jokainen päivä on ”Telinetorstai”

Telinetorstain 18.4.2024 kunniaksi julkaisemme tällä viikolla joka päivä telineturvallisuuteen liittyviä juttuja, lähinnä kentällä havaittuja haasteita ja niihin ratkaisuja, joiden avulla telineturvallisuutta pystyy jokainen lisäämään entisestään.

Tämän viikon Telinetorstai-teeman aiemmissa kirjoituksissamme on korostettu telinetyöntekijöiden, mm. asentajien ja tarkastajien osaamisen tärkeyttä. Yksi juurisyy telinealan ongelmille ja niin ikään onnettomuuksille on nimenomaan telineitä rakentavien ja tarkastavien osaamattomuus, mikä johtuu koulutuksen ja perehdyttämisen puutteesta. Tapaturmien välttämisen lisäksi kouluttamalla vältyttäisiin myös kalliilta jälkikorjauksilta, kun telineet tehdään kerralla oikein. Riittävää koulutusta, joka on myös lakisääteinen velvollisuus, ei siis voi liikaa korostaa.

Turvallisesti telineillä -opas

Työturvallisuuskeskus ja rakennusalojen työalatoimikunta on vuoden alussa julkaissut Turvallisesti telineillä -oppaan, joka tarjoaa telineiden tilaajille, työnjohdolle ja käyttäjille ohjeita telineiden turvalliseen valintaan, käyttöön ja tarkastukseen.

Hienoa, että tällainen opas on laadittu. Se sisältää hyvää asiaa, mutta valitettavasti myös asiavirheitä. Viranomaisille ei auta sanoa, että rakensimme ja tarkastimme TTK:n ohjeistuksen mukaisesti, koska se ei ole virallinen asiakirja kuten esimerkiksi lainsäädäntö on. Emme missään nimessä lähde moittimaan, vaan haluamme positiivisessa ja kehittävässä hengessä vain täsmentää ja lakiin perustuen oikaista muutamaa kohtaa – jotta telineen turvallisuus toteutuu ja kestää vieläkin täydellisemmin.

Telineturvallisuusasiantuntijan kommentit

Seuraavassa on esitetty otteita oppaasta ”sitaateissa”, jota seuraa aina Pateran telineturvallisuusasiantuntijan kommentit kyseiseen kohtaan liittyen.

🔶🔶🔶

”Keskeneräisen, tarkastamattoman, puutteellisen tai muutoin käyttöön soveltumattoman telineen käyttö on estettävä telineen käytön kieltävällä merkinnällä. Suositeltavaa on, että jokainen nousutie merkitään erikseen ja mahdollisuuksien mukaan estetään kulku fyysisesti (kulkueste telineosasta, kansi, lukittava ovi, jne.).”

Kaikki nousutiet on merkittävä – se ei ole pelkkä suositus, vaan merkintä täytyy tehdä.

🔶🔶🔶

”Telineestä on laadittava rakennesuunnitelma, mikäli telineen pystytyksessä poiketaan telineen käyttöohjeesta esim. käyttämällä telineen rakenteessa kahden eri telinevalmistajan telineosia. Rakennesuunnitelmaa ei edellytetä, mikäli eri telinemallien yhdistämistä koskeva käyttöohje on laadittu ja telineet pystytetään käyttöohjeen mukaisesti.”

Pelkkä rakennesuunnitelman laatiminen ja olemassaolo ei salli eri valmistajien osien sekoittamista. Osien on sovittava toisiinsa ilman voimaa, minkä lisäksi suunnitelmat on tehtävä heikoimman käytettävän osan mukaan eli suunnitteluohjelmana käytettävä heikoimman osan valmistajan suunnitteluohjelmaa. Eri valmistajien osien sekoittaminen toisiinsa ei ole suositeltavaa vaikean hallinnan ja riskien vuoksi. Osa valmistajista ei salli sekoittaa toisen valmistajan osia omaan järjestelmään, ”käyttöohje raukeaa”.Käytettäessä sekoituslupaa, josta löytyy lista sallituista sekoitushyväksytyistä osista, on huomioitava seuraavaa: Sekoituslupa ei ole ”avoin” eli kaikki osat eivät ole luvan piirissä. Luvat ja niiden sisältö eli sallitut sekoitettavat osat kuvineen tulee olla suomen- ja ruotsinkielisiä ja perehdytetty asentajille jokaisen omalla kielellään (natiivi ymmärrys) ja dokumenttien tulee olla käytettävissä työmaalla.

🔶🔶🔶

Aloituskappaleet tulee asentaa aina. Niiden poisjättäminen heikentää telineen kestoa ja vakautta. Aloituskappaleet voi poikkeuksellisesti jättää pois vain, jos pystyputkiin kohdistuu pieni kuorma. Suositus on, että aloituskappaleet asennetaan aina.

🔶🔶🔶

”Putoamissuojaus telineellä toteutetaan aina putoamiskorkeuden ylittäessä 2 metriä.”

Putoamissuojaus toteutetaan aina – korkeudesta riippumatta – Suomen lainsäädäntö ei koskaan heikennä vaatimuksia.

🔶🔶🔶

”Putoamissuojaus on toteutettava myös alemmissa korkeuksissa silloin, kun putoamiskohdassa on erityisiä vaaroja esim. teräviä tai lävistäviä rakenteita tai putoaminen voi johtaa jatkoputoamiseen. Tällöin vaaran poistamisen velvoite perustuu tunnistettuun vaaraan ja tapaturmariskiin.”

Kuten edellä; ei tulkita ympäristön vaaroja, vaan DIN:n mukaisesti putoamissuojaus asennetaan aina.

🔶🔶🔶

”Putoamissuojaus (kolme johdetta) on asennettava myös telineen sisäpuolelle kohdissa, joissa telineen rakenteen ja muun rakenteen väliin jäävä vapaa tila on yli 25 cm ja putoamiskorkeus tai muu vaara edellyttää putoamissuojausta. Myös silloin, kun päällekkäisten kaidejohteiden vapaa väli ylittää 50 cm, muodostuu putoamissuojaukseen putoamisvaarallinen kohta.”

250 mm sääntö ei ole tällä hetkellä lainvoimainen. 3-osainen sivusuojaus eli kaiteet ja jalkalista on lain mukaan asennettava aina. Vain riskienarvioinnilla voidaan asiasta poiketa. Suosituksena: jalkalistat asennetaan aina.

🔶🔶🔶

”Putoamissuojaus (kolme johdetta) on toteuttava kuvan mukaisessa kohdassa, kun telinetason ja parvekelaatan alapinnan välinen korkeusero on yli 50 cm ja tasolta on mahdollista pudota yli 2 metriä parvekkeelle. Kaidevaatimus muodostuu myös silloin, jos telinerakenteen etäisyys seinärakenteesta on yli 25 cm.”

Turvallista putoamiskorkeutta ei ole. Jokaisen tasoeron turvallisuus on varmistettava asianmukaisin nousutein ja kaitein.

🔶🔶🔶

”HUOM! Työtason kiinnityksen on oltava sellainen, että työtaso ei kuormituksen vaikutuksesta siirry tai nouse irti alustastaan.”

Käytetään aina valmistajan omia tasonsitojia/tasolukkoja. Vain kohteissa, joissa valmistajan lukitusta ei voi käyttää, lukitaan tasot vaihtoehtoisella, riittävän kestävällä tavalla. Tasot lukitaan aina molemmista päistä.

🔶🔶🔶

”Yli 2 m korkea siirrettävä teline on tarkastettava ennen telineen käyttöä ja telineessä on oltava telinekortti. Kun työtason korkeus tai putoamiskorkeus ylittää 2 m, teline on varustettava kaiteilla (kolme johdetta).”

Kaikki telineet tulee tarkastaa ja varustaa telinekortilla. Ns. alumiinisia ”asennustelineitä” koskevat kaikki samat säännöt kuin terästelineitä. Oli telineen materiaalina sitten puu, alumiini tai teräs, pyörillä tai ilman, kaikki ovat telineitä ja sen vuoksi suunnittelun ja saman lain ohjeistuksen alaisia.

Turvallista ja tehokasta huomista Telinetorstaita kaikille!

Lisätietoja:

Janne Parantainen
Telineturvallisuusasiantuntija
040 5545 889
janne.parantainen@patera.fi